Ministrantský řád

Stáhnout v PDF

 1. Hlavní vedoucí ministrantů je pan farář, který si pro práci s ministranty může podle potřeby ustanovit jednoho nebo více vedoucích.
 2. Skupinu vedoucích v současné době tvoří: Petr Šmerda, Josef Jiráček, Pavel Hoffmann, Vojtěch Hoffmann, Šimon Fuks, Karel Barták, Dominik Coufal, Petr Marek, Lukáš Tesař, Martin Filip, Filip Dvořáček, Adam Beneš, Tomáš Hoffmann, Kryštof Drápal a Jakub Drápal. Skupinu vedoucích ministrantů doplňuje i skupina tzv. roverů, což je skupina vybraných starších ministrantů (většinou od 8. třídy ZŠ a starší), kteří zatím ještě nejsou vedoucí, ale vedoucím pomáhají a podílí se na vedení liturgie.
 3. Osobou odpovědnou za vedení ministrantů je panem farářem pověřen Petr Šmerda.
 4. Ministranti ve věku do 9. třídy ZŠ mají jednou za 14 dní službu v den, který si určili na začátku školního roku. Služby nejsou v pátek a v neděli.
 5. Zapisovat body za účast mohou vedoucí. Pokud není přítomen žádný vedoucí ministrantů, body zapíše někdo z řad starších ministrantů. Pokud není přítomen ani žádný starší ministrant, zapíše je kdokoli z přítomných.
 6. Bodový systém je následující: 
večerní mše svatá, bohoslužba slova, pobožnost 1 bod
ranní mše svatá, svatba, pohřeb 2 body
ministranská schůzka
trestné body za nevhodné chování -1 bod
 • Za velmi nevhodné chování může být ministrantovi kromě bodové ztráty udělen nějaký vyšší trest, např. okamžité vyvedení z presbytáře.
 • Za účast na mši svaté o nedělích, zasvěcených svátcích (1.1. a 25.12.), slavnostech a dalších určených dnech se body nezískávají. Tyto dny jsou vždy v rozpisu služeb vyznačeny zvláštní barvou (modrou).
 1. V případě, že se ministrant ze závažných důvodů nemohl zúčastnit mše nebo bohoslužby v den, kdy měl službu, je jeho povinností se omluvit (někomu z vedoucích, ideálně Petru Šmerdovi, email petrsmerda@volny.cz) a domluvit se na náhradním termínu.
 2. Obléci se k oltáři smí jen ten, který zná základy ministrování a splnil vstupní stupeň. Poučení a přezkoušení provede některý z vedoucích ministrantů.
 3. Ministrant je povinen být v zákristii připraven (oblečen) nejpozději 5-10 minut přede mší svatou nebo pobožností.
 4. Pozdní příchody: Pokud ministrant po příchodu do zákristie zjistí, že kněz a ministranti jsou již u oltáře a mše/pobožnost již začala, podívá se, jsou-li u oltáře alespoň 4 ministranti. Pokud ano, odejde do kostela, pokud ne, obleče se a neprodleně se zapojí do služby u oltáře.
 5. Mše svaté se ministrant zásadně neúčastní v zákristii.
 6. Plnit služby a úkony u oltáře (hlavní, vedlejší, kadidlo, …) mají přednost ti, kteří v ten den mají službu, popř. ti, kteří k tomu byli určeni vedoucími (slavnost, neděle – zkušenější ministranti, nováčci – učí se). Jinak samozřejmě může jít kdokoli z přítomných ministrantů.
 7. Rozpis služeb, výsledky bodování a další přehledy jsou vyvěšeny na ministrantské nástěnce v sakristii.
 8. Ministrantské schůzky jsou povinné! Pokud se ministrant nemůže účastnit ministrantské schůzky, měl by se omluvit stejně jako v případě služby v týdnu. Konají se především za účelem získání potřebných znalostí, ale i pro lepší sblížení ministrantů. Pravidelně se konají v pátek jednou za 14 dní hodinu před začátkem večerní mše svaté na faře, farním dvoře či v kostele. Začátek schůzky se vždy koná na faře, poté se ministranti rozdělí do skupin tak, jak určí vedoucí. Nemusí se jich účastnit ti ministranti, kteří mají splněny všechny body ministrantských stupňů a vedoucí ministrantů. Pro ně jsou schůzky dobrovolné.
 9. Při opakovaném porušení tohoto řádu (zejména za opakující se velmi nevhodné chování a delší neomluvenou neúčast) může být ministrant potrestán mimořádným vyšším trestem, např. zákazem ministrování na určitou dobu.
 10. Plnění ministrantských stupňů je dobrovolné. Probíhá buď na ministrantských schůzkách nebo ve zvláštní termín, na kterém se dohodne vedoucí s dotyčnými ministranty. Plnění probíhá v přítomnosti některého z vedoucích. Hlavními vedoucími pověřenými plněním ministrantských stupňů jsou Dominik Coufal, Šimon Fuks a Karel Barták.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace