Ministrantský řád

1. Hlavním vedoucím ministrantů je pan farář, který si pro práci s ministranty může podle potřeby
ustanovit jednoho nebo více vedoucích.
2. Skupinu vedoucích v současné době tvoří: Aleš Mikula, Petr Šmerda, Pavel Buchta, Radim
Skládaný, Petr Skládaný, Jiří Malík, Jan Barták, Robert Ondráček, Tomáš Šebela, Vítek Škrob,
případně trestné body za nevhodné chování a neúčast jsou oprávněni kostelník, vedoucí
ministrantů nebo jimi vyzvaní ministranti.
3. Osobou odpovědnou za vedení ministrantů je panem farářem pověřen Aleš Mikula.
4. Každé mše svaté by se měl účastnit alespoň jeden ze skupiny vedoucích.
5. Zapisovat body za účast přítomen žádný vedoucí ministrantů, body zapíše po dohodě s knězem
vedoucí skupiny, jeho zástupce, případně jiný ministrant.
6. Bodovací systém je následující:
večerní mše svatá, bohoslužba slova, pobožnost 1 bod
ranní mše svatá, svatba, pohřeb 2 body
pobřeb 2 body
ministranská schůzka 2 body
trestné body za nevhodné chování -1 bod
- Za opakované nevhodné chování a opakovanou neomluvenou neúčast může být ministrant
potrestán mimořádným vyšším trestem, např. zákazem ministrování na určitou dobu.
- Za účast na mši svaté o nedělích a zasvěcených svátcích (1.1. a 25.12.) se body nezískávají.
7. V případě, že se ministrant ze závažných důvodů nemohl zúčastnit mše nebo bohoslužby v den,
kdy měl službu, je jeho povinností se omluvit.
8. Ministrantům, kteří byli nemocní, bude po skončení vyhodnocovaného období přidělen za dobu
nemoci příslušný počet bodů podle jejich průměrné účasti ve sledovaném období.
9. Obléci se k oltáři smí jen ten, který zná základy ministrování a splnil vstupní stupeň. Poučení a
přezkoušení provede některý z vedoucích ministrantů.
10. Ministrant je povinen být v zákristii připraven (oblečen) nejméně 5 minut přede mší svatou
nebo pobožností.
11. Pozdní příchody: Pokud ministrant po příchodu do zákristie zjistí, že kněz a ministranti jsou již
u oltáře a mše/pobožnost již začala, podívá se, jsou-li u oltáře alespoň 4 ministranti. Pokud ano,
odejde do kostela, pokud ne, obleče se a neprodleně se zapojí do služby u oltáře.
12. Mše svaté se ministrant zásadně neúčastní v zákristii.
13. Do služeb (hlavní, vedlejší apod.) mohou ti, kteří už postoupili ze stupně čekatel na stupeň
ministrant, tj. zpravidla po přijetí prvního svatého přijímání. Výjimečně — pokud je k tomu
vyzve kněz nebo některý z vedoucích ministrantů nebo není-li přítomen nikdo starší — mohou
jít za hlavní a vedlejší i ministranti čekatelé.
14. Za hlavní a vedlejší chodí střídavě vždy členové skupiny, která má ten den službu. Pokud není z
příslušné skupiny přítomen dostatečný počet vhodných ministrantů, služby doplní přítomní
ministranti z ostatních skupin. Přednost mají ti, kteří mají vyšší počet bodů v posledním
hodnocení.
15. O nedělích a zasvěcených svátcích mají přednost ve službách vždy ministranti z extratřídy a ti,
kteří jsou v posledním hodnocení na předních místech.
16. Rozpis služeb a další přehledy jsou vyvěšeny na ministrantské vývěsce v zákristii.
17. Ministrantské schůzky jsou povinné! Konají se především za účelem získání potřebných
znalostí, ale i pro lepší sblížení ministrantů pravidelně dle rozpisu v pátek 1x za 14 dní hodinu a
čtvrt před začátkem večerní mše svaté. Nemusí se jich účastnit ti ministranti, kteří mají splněny
všechny body ministrantských stupňů. Pro ně jsou schůzky dobrovolné.
test
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace